1.
แหยมคงส, โกธรรมพ, ใจผ่องป, น้อยน้ำใสป, Nguyen Ngoc T, แหยมคงศ, เอี่ยมอ่องส. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. URUJ [Internet]. 2017Dec.18 [cited 2020Sep.19];12(2):15-. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/93872