1.
เขมอัครเจตต์อ, ศิริพานิชร, สุนทรสมัยว. การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.30];11(2):433-46. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140