1.
บุญสูงอ. การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.30];11(2):417-32. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77136