1.
สะสมอ. กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):399-16. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130