1.
พรหมมาส. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):367-82. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77123