1.
คมทะวงส. การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):349-66. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77122