1.
สกุลพันธ์ศ, วิกรมประสิทธิส, อุปพงษ์ก. รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.30];11(2):303-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77119