1.
หล่มศรีว, ภักดีวงศ์ภ. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):287-02. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118