1.
เพ็งหมื่นราชภ. บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):271-86. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116