1.
เรืองรองภ, น้อยนครส, รัตนเจริญภ, ปู่เกตุแก้วอ, ชาวะหะว, แสงอ่อนว. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):259-70. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114