1.
บรรลือทรัพย์ภ, หอวัฒนกุลส. การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):231-44. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77112