1.
บุตรชีวันไ, อุดมจ. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):215-30. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77110