1.
ทัพแสงศรีไ. ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.30];11(2):203-14. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109