1.
แก้วแสงอ่อนพ, กาญจนสุธรรมส, นวลฉวีแ, อินทสุวรรณส. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.30];11(2):171-88. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77103