1.
แสนไชยสุริยาพ. การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน). URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):159-70. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77100