1.
เพียรพลพ. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):145-58. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77096