1.
มหาสิงห์ป. รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Feb.28];11(2):129-44. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77072