1.
ยงกสิการณ์น, พรพิสุทธิมาศส, วงศ์วัฒนะเ. ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):117-28. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77069