1.
ศักดิ์เพชรน, นวลฉวีแ, กาญจนสุธรรมส, พลีรักษ์ณ. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):101-16. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067