1.
อินกล่ำฐ. วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):85-100. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77066