1.
รัชชุศานติเ. ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):67-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77065