1.
ดาวเรืองเ, เครือคำช, ศักดิ์คะทัศน์พ, รังควัตน. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):51-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77052