1.
มาลาศรีเ, ผลงามภ. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):25-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77046