1.
ใจรักษ์ก. การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Development a Recommendation System for Planning Eco-Tourism Program: A Case Study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Prov. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):13-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77038