1.
ทุ่นใจส. Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย. URUJ [Internet]. 1 [cited 2020Sep.19];11(2):1-12. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77037