1.
ศรีธิเลิศ เ, ฉันทะ เ, กรโอชาเลิศ ส. ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):129-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402