1.
เครื่องชัย ส, แก้วเต็ม ย, ชูจิตร ว. ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):105-27. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313