1.
อาจสุธรรม ว, พรมจันทร์ ภ, วงค์มุด น, เกิดสาย ล, ลิ้มสมมุติ ก, มิ่งฉาย เ. การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):91-104. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302