1.
กองตัน เ, อุ่นกอง ธ, บูรณะชาติ ส, กันมา น. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 26];16(1):67-89. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225