1.
พรหมน้อย ส, มิ่งฉาย เ, มาน้อย ส, คงเลิศ ณ, อภัยกาวี พ. ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร . URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):55-66. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192