1.
แจขจัด ภ, นิรัญศิลป์ ร. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):35-54. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016