1.
สุขอึ้ง ก, พนาอดิศัย ส. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):19-33. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933