1.
ตันไชยโรจน์ ศ, ทองเทพ ก, จิรเสรีอมรกุล ก, เล่นวารี ว, บัวเจริญ เ, อรรถเวชกุล ย. การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์. URUJ [Internet]. 2021 Jun. 17 [cited 2022 Jan. 23];16(1):1-18. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836