1.
พุกอินทร์อ. การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. URUJ [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Apr.6];14(2):121-33. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942