1.
นนทะโชติภ. ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. URUJ [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Apr.6];14(2):59-. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906