1.
โชติกำจรส, เพชระบูรณินน. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. URUJ [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Apr.6];14(2):39-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748