1.
สังข์ทองม, กลับนวลป, ศาสตร์สาระศ, ไชยธารีอ, เชียรพิมายพ, วงศ์ศักดิ์ส. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). URUJ [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Apr.6];14(2):81-101. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176