1.
พรหมมาฉ. รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น. URUJ [Internet]. 2018Oct.29 [cited 2020Jun.5];13(2):1-12. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/152413