1.
สมเกียรติกุลว, เรืองเดชก. การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล. URUJ [Internet]. 2018Jun.18 [cited 2020Jul.14];13(1):47-3. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/109887