เขมอัครเจตต์อัจฉราภัทร์, ศิริพานิชรัตนา, and สุนทรสมัยวุฒิชาติ. “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 433-446. Accessed September 30, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140.