บุญสูงอังกาบ. “การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 417-432. Accessed September 30, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77136.