สะสมอรรถวุฒิ. “กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 399-416. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130.