พรหมมาสุมลา. “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 367-382. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77123.