สกุลพันธ์ศรีไพร, วิกรมประสิทธิสินีนาถ, and อุปพงษ์กุลยา. “รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 303-322. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77119.