หล่มศรีวิวัฒชัย, and ภักดีวงศ์ภาณุวัฒน์. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 287-302. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118.