เพ็งหมื่นราชภิชารัตน์. “บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 271-286. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116.