เรืองรองภาสกร, น้อยนครสุพรรษา, รัตนเจริญภรภัทร, ปู่เกตุแก้วอารยา, ชาวะหะวิชิต, and แสงอ่อนวัชรพงศ์. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 259-270. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114.