บรรลือทรัพย์ภัทรพร, and หอวัฒนกุลสุธิดา. “การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 231-244. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77112.