บุตรชีวันไพโรจน์, and อุดมจันทนา. “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 215-230. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77110.