ทัพแสงศรีไพรัช. “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 203-214. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109.